e-webtrack.net

Ochrana osobných údajov

Prieskum je vykonávaný Inštitútom pre výskum spotrebiteľov a značiek, ktorý je pracoviskom spoločnosti Wavemaker Slovakia, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 722 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15116/B ďalej len „spoločnosť Wavemaker”. Spoločnosť Wavemaker si je plne vedomá zodpovednosti vyplývajúcej z ochrany osobných údajov účastníkov internetových prieskumov. Tento dokument stanovuje zásady získavania údajov a nakladania s nimi počas realizácie prieskumu.

Ochrana dát

Údaje získané počas realizácie prieskumu sú náležite chránené. Prihlásením sa do prieskumu dobrovoľne poskytujete spoločnosti Wavemaker svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v prieskume. V prípade, ak v priebehu realizácie prieskumu dochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon"), tieto osobné údaje sú posielané cez zabezpečené pripojenie a sú použité výlučne na účely prieskumu. Pri uchovávaní získaných osobných údajov sa dodržiavajú všetky bezpečnostné štandardy vyplývajúce zo zákona. Ostatné údaje získané počas realizácie prieskumu, ktoré nie sú osobnými údajmi, nie sú posielané cez zabezpečené pripojenie. Vaše osobné údaje spracúvame na účely vyhodnotenia prieskumu, tieto osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám (okrem tretích strán na základe osobitných zákonov ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia), nezverejňujeme a ani nedochádza k prenosu do tretích krajín.

Prístup k osobným údajom získaným v priebehu realizácie prieskumu majú spoločnosti Wavemaker a spoločnosti Wavemaker Społka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom Żaryna 2B bud. D, 02-593 Varšava, Poľsko, IČO: 58177, zapísaná v obchodnom registri: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy (ďalej len „spoločnosť Wavemaker Poľsko“), ktorá spracúva osobné údaje v mene spoločnosti Wavemaker, pričom prístup k osobným údajom získaným počas realizácie prieskumu majú výlučne osoby poučené spoločnosťou Wavemaker a spoločnosťou Wavemaker Poľsko. Údaje sú prezentované iba v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné identifikovať jednotlivých účastníkov prieskumu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia prieskumu.

Na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa spoločnosti Wavemaker vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Cieľ prieskumu

Spoločnosť Wavemaker garantuje, že cieľom prieskumu nie je ponúkať účastníkom prieskumu akýkoľvek tovar alebo služby. Cieľom prieskumu je zisťovanie názorov účastníkov prieskumu za použitia výskumných metód. Výsledky prieskumu sú následne prezentované vo forme, ktorá zachováva anonymitu účastníkov prieskumu.

Priebeh prieskumu

Účasť v prieskume spočíva v odpovedaní na otázky formou dotazníka.

Dôvernosť

Všetky odpovede účastníka prieskumu sú spracované ako dôverné. Ak účastník prieskumu zadá v dotazníku svoju e-mailovú adresu, bude táto použitá výlučne na komunikáciu bezprostredne súvisiacu s cieľom prieskumu a len v prípade, ak účastník prieskumu poskytne výslovný súhlas na jej použitie. Bez výslovného súhlasu účastníka prieskumu podľa predchádzajúcej vety nebudú účastníkovi prieskumu zasielané žiadne e-mailové správy a jeho e-mailová adresa nebude využívaná na akékoľvek iné ciele. Zadanie e mailovej adresy nie je podmienkou účasti na prieskume

Dobrovoľnosť

Účastník prieskumu môže kedykoľvek prerušiť účasť na prieskume a zavrieť okno s dotazníkom. Účastník prieskumu taktiež môže okno s dotazníkom minimalizovať a vrátiť sa k nemu neskôr. V závislosti od typu dotazníka sú údaje zasielané spoločnosti Wavemaker, resp. spoločnosti Wavemaker Poľsko, po ukončení jednotlivých častí dotazníka alebo až po kompletnom vyplnení dotazníka. K spracovávaniu osobných údajov dochádza len v prípade, ak účastník prieskumu poskytne výslovný súhlas na ich spracovanie. Na žiadosť účastníka prieskumu je možná aktualizácia údajov, ako aj ich vymazanie, pričom vymazanie údajov prebieha formou vymazania informácií umožňujúcich identifikáciu zdroja údajov.

Ochrana detí

Spoločnosť Wavemaker vynakladá najvyššiu možnú mieru starostlivosti, aby sa prieskumov nezúčastňovali maloleté osoby bez súhlasu ich zákonných zástupcov. Zároveň však spoločnosť Wavemaker berie na vedomie, že vzhľadom na špecifickosť média nie je možné za každých okolností vylúčiť účasť maloletej osoby na prieskume.

Vykonávanie prieskumu

Prieskum je vykonávaný Inštitútom pre výskum spotrebiteľov a značiek, ktorý je pracoviskom spoločnosti Wavemaker, pričom v rámci jeho výkonu sú použité aj nástroje spoločnosti Wavemaker Poľsko.

Bezodplatnosť

Účasť na prieskume je bezodplatná. Účastníci prieskumu nemajú nárok na žiadnu odplatu za účasť na prieskume a s účasťou na prieskume nie sú spojené žiadne výdavky (s výnimkou výdavkov súvisiacich s pripojením na internet).

Dáta zbierané prieskumom neviditeľným spôsobom

Spolu s dotazníkom sa automaticky registrujú údaje, ktoré sú štandardne zasielané internetovým prehliadačom pri preberaní webových stránok. Wavemaker využíva identifikátory webového prehliadača (“cookies” alebo “ETag”), ktoré umožňujú spustenie dotazníka, registrujú URL adresy skúmaných webových stránok alebo odkazy na iné webové stránky, jazykovú verziu operačného systému, identifikátor internetového prehliadača, farebnosť a rozlíšenie monitora, časové pásmo, IP počítača. Uvedené súbory slúžia výlučne k identifikácii počítača, nie užívateľa (účastníka prieskumu).

If you would like to access your data, restrict your personal data processing, have your data deleted, have your data rectifired, have your data transferred, withdraw your consent for processing your personal data - you can use this site to do that: https://mydata.e-webtrack.net

Súbory "COOKIES'

Vyššie uvedené súbory „cookies“ sú využívané na výskumné účely a za účelom zabránenia príliš častému zobrazovaniu dotazníka rovnakému užívateľovi. Existuje viacero spôsobov ako kontrolovať zapisovanie a uchovávanie „cookies“:

 • Ručné vymazávanie súborov „cookies“
 • Zablokovanie prijímania súborov „cookies“ v internetovom prehliadači
 • Nastavenie konfigurácie internetového prehliadača tak, aby informoval, keď sú súbory „cookies" umiestňované na počítač užívateľa.

Už nikdy sa nezúčastníte našich prieskumov.

Zúčastníte sa i našich budúcich prieskumov. Ďakujeme.